Prawo upadłościowe

CO TO JEST UPADŁOŚĆ I JAKI JEST JEJ CEL?

  • Upadłość to przejęcie całości zarządu nad majątkiem niewypłacalnego przedsiębiorcy przez wyznaczonego przez sąd syndyka.
  • Celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie Wierzycieli niewypłacalnego przedsiębiorstwa.
  • Po ogłoszeniu upadłości zarząd nad przedsiębiorstwem przejmuje syndyk nadzorowany przez sędziego – komisarza.

 

CO GROZI PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRY NIE ZŁOŻYŁ WNIOSKU O UPADŁOŚĆ W TERMINIE?

 

 

Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 Prawa upadłościowego:

 

  • Osoby, o których mowa powyżej ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie, chyba że nie ponoszą winy.
  • Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania!
  • Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna.
  • Co więcej, kto będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku!
  • Sąd może orzec pozbawienie na okres od jednego do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej (…) wobec osoby, która ze swojej winy będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.
  • Kolejną negatywną konsekwencją niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie jest utrudniony dostęp do możliwości oddłużenia osoby fizycznej w toku upadłości konsumenckiej.

UPADŁOŚĆ TO SKOMPLIKOWANY PROCES, KTÓRY NALEŻY PRZEPROWADZAĆ POD NADZOREM SPECJALISTY! KIEDY TYLKO TWOJA FIRMA WPADNIE W KŁOPOTY, ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

Wybierz rodzaj konsultacji: